Biuro Syndyka

 

Malbork, 28.10.2020r

 

 

 

Sygn. akt VGUp  50/20

 

 

 

                                            Regulamin

 

 

 

 - sprzedaży z wolnej ręki  na podstawie art. 206 ust.1 pkt. 3 w zw. z art. 213 ust. 1 i art. 4912  ust. 1 ustawy Prawo Upadłościowe własnościowego prawa własności do  nieruchomości w postaci lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w miejscowości Helenowo 9, gmina Elbląg posiadającego księgę wieczystą nr EL1E/00045268/6

 

za kwotę nie mniejszą niż 100% wartości oszacowania tj 71.900,00 zł

 

 

 

- sprzedaż lokalu mieszkalnego następuje w trybie określonym przepisami prawa upadłościowego oraz kodeksu cywilnego, kupujący nabywa ją bez jakichkolwiek obciążeń hipotecznych, zamieszkałego przez upadłego i jego małżonkę, który przed podpisaniem aktu notarialnego jego sprzedaży z wybranym przez syndyka nabywcą deklaruje opuszczenie lokalu.

 

 

 

- zainteresowani zakupem mogą zapoznać się z operatem szacunkowym, opisującym nieruchomość i  ustalającym jego wartość w biurze syndyka po uprzednim uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu  (55) 272- 19-56 w godz. 900-1200 lub za pośrednictwem poczty e-mailowej: biuro-syndyka@wp.pl

 

- warunkiem uczestnictwa w przedmiocie  wyboru oferty na zakup w/w nieruchomości jest wpłacenie wadium  w wysokości 7.190,000 zł  oraz złożenie w terminie nie później niż do 18.11.2020r  do godz. 12.00  oferty kupna na adres : Biuro syndyka Alfonsa Chodzińskiego ul. Wojska Polskiego 14b , 82-200 Malbork ( liczy się data wpływu do biura ) za wymienioną ceną nie niższą niż 71.900,00 zł

 

 Wadium płatne jest przelewem na rachunek bankowy Andrzeja Bedry  w upadłości likwidacyjnej w Banku Spółdzielczym Brodnica na numer rachunku: 33 9484 1206 3850 0852 9434 0001

 

- Oferta - pod rygorem odrzucenia - powinna być sporządzona w języku pol­skim i winna zawierać:

 

a)      imię, nazwisko i adres w przypadku osób fizycznych składających ofertę oraz nazwę i siedzibę działalności gospodarczej, w przypadku jej prowadzenia, ewentualnie nazwę, adres siedziby  oraz formę prawną w przypadku, gdy oferta składana będzie przez inne niż osoby fizyczne

 

b)      aktualny odpis z KRS lub z innych właściwych rejestrów,

 

 

 

c)      wskazanie numerów NIP i REGON poprzez złożenie oświadczenia odpowiedniej treści w tym zakresie, lub PESEL przy osobach fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej                                                                                

 

                                                                                                                                           

 

 

 

d)     oferowaną cenę nabycia brutto  wyrażoną odrębnie, kwotowo nieruchomości objętej ofertą, która to cena nie może być niższa niż cena wywoławcza określona w  Regulaminie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

e)      zobowiązanie oferenta jako przyszłego nabywcy do pokrycia wszystkich kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy oraz z przeniesieniem własności nieruchomości,

 

 

 

       f)  oferta w przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim winna

 

            zawierać oświadczenie tej osoby co do obowiązującego ustroju majątkowego oraz

 

            oświadczenia określającego majątek (wspólny , osobisty ) do którego ma nastąpić

 

            nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej . 

 

 

 

g)      oświadczenie o zapoznaniu się oraz o przyjęciu warunków sprzedaży,                                                                                                                                                                                   

 

 

 

           

 

h)      oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, której dotyczy oferta lub oferty oraz ich stanem technicznym oraz nie wnosi do nich zastrzeżeń i wyraża zgodę na wyłą­czenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na mocy art. 558 § l kodeksu cywilne­go,

 

 

 

i)        dowód wpłaty wadium w pełnej wysokości,

 

 

 

ł)   wskazanie banku i numeru rachunku bankowego, na który ma być zwrócone wadium

 

     w razie nie przyjęcia oferty

 

 

 

- Wszystkie dokumenty będące załącznikami do oferty winny zostać złożone w oryginale lub kopii    notarialnie poświad­czonej za zgodność z oryginałem pod rygorem odrzucenia oferty.     

 

 

 

                                                                                                                                               

 

- Oferta nie spełniająca powyższych warunków, o których w Regulaminie w tym w szczególności  nie zawierająca wszystkich dokumentów, zaświadczeń i oświadczeń może zostać odrzucona bez   wzywania do jej uzupełnienia.

 

-  Przez złożenie oferty uważa się że oferent zapoznał się z Regulaminem sprzedaży                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

- Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w Biurze syndyka w dniu 18.11.2020r o godzinie 12.05 ,    82-200 Malbork ul. Wojska Polskiego 14b                                                              

 

- Z czynności rozpoznania ofert zostanie sporządzony protokół.

 

 

 

- Przystępując do wyboru ofert syndyk, w celu ustalenia, które oferty spełniają warunki Regulaminu lub  

 

   podlegają odrzuceniu, wykonuje następujące czynności:

 

a)    stwierdza prawidłowość ogłoszenia o sprzedaży ,

 

b)   ustala liczbę złożonych ofert                     

 

c)     otwiera koperty z ofertami i sprawdza czy oferty:

 

-     odpowiadają warunkom Regulaminu, w tym w szczególności zawierają wszystkie niezbędne dokumenty, zaświadczenia i oświadczenia;

 

-     zostały złożone w wyznaczonym terminie; 

 

-     zostały podpisane przez osoby należycie do tego umocowane,

 

-     zawierają wszystkie dane niezbędne do identyfikacji oferenta;

 

-     są czytelne i nie budzą wątpliwości

 

- Po ustaleniu liczby ofert spełniających warunki Regulaminu syndyk dokonuje szczegółowej  analizy ofert i     wybiera  najkorzystniejszą z nich lub stwierdza, że nie dokonał wyboru żadnej ze złożonych ofert .

 

- W przypadku, gdy złożone zostaną równorzędne oferty syndyk może dokonać swobodnego wyboru oferty   lub przeprowadzić dodatkową aukcję z udziałem oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty.

 

- Za oferty równorzędne uznaje się oferty, w których różnica w zaoferowanej cenie nie przekracza 10% ceny     wywoławczej.

 

- W trakcie aukcji oferenci zgłaszają ustnie kolejne postąpienia, nie niższe niż o 1.000,00 zł.                                                                                                                                                

 

- Po ustaniu zgłaszania postąpień syndyk wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka aukcję.                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

- W przypadku, gdyby żaden z oferentów nie zaoferował postąpienia tylko pozostał przy cenie wskazanej w    ofercie, syndyk dokona swobodnego wyboru oferty. Kryteria wyboru oferty syndyk ogłosi podczas   wyboru oferty.                                                                                                                                                                          

 

- sprzedaż i nabycie nieruchomości nastąpi w takim stanie, w jakim znajdować się będą w dniu sprzedaży

 

- syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty bez podawania przyczyn ewentualnego ich odrzucenia

 

- zawarcie umowy sprzedaży w postaci aktu notarialnego nastąpi w terminie i w siedzibie notariusza wskazanego przez syndyka,

 

- w przypadku odstąpienia od sprzedaży przez syndyka wadium zostanie zwrócony oferentowi bez odsetek,

 

zaś w przypadku odstąpienia od sprzedaży przez oferenta wadium przepada na rzecz masy upadłości

 

- przedmiot sprzedaży można oglądać po uzgodnieniu terminu z syndykiem jak i również można się zapoznać z operatem szacunkowym.

 

 

 

                                                                                           Alfons Chodziński

 

 

 

Adres do korespondencji:
Syndyk mas upadłości 

 

Al. Wojska Polskiego 14  , 82-200 Malbork

 

 Dodaj komentarz


Dodaj

Komentarze

Michal, Dodany: 01.09.2020, 12:33
Proszę o przesłanie spisu, co jest zawartością oferty na sklep@bezlicytacji.pl
Karolina, Dodany: 12.03.2018, 09:25
Proszę o zestawienie ruchomości ELIZA GRZEGORCZYK na mail kgojlo@sps-fr.com Dziekuję
Jakub, Dodany: 03.02.2018, 16:38
Proszę o zestawienie ruchomości Rokkol na mail jakub_cichowski@o2.pl Dziękuję.
JOanna, Dodany: 30.05.2015, 16:08
joanna
MAREK, Dodany: 20.05.2015, 21:53
ROKKOL
Tomasz, Dodany: 13.01.2015, 10:10
Ogłoszenie o Przetargu

© 2013-2020 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl