Biuro Syndyka

 

Zał. Nr 1 do Regulaminu  sprzedaży wierzytelności wchodzących w skład masy upadłości Dariusza Woźniaka (postepowanie upadłościowe sygn. akt VGUp 20/15),

 

 

………………………………………..                                            …………………………

(Imię i nazwisko)                                                                            (miejscowość, data)

 

 

………………………………………..

(PESEL)

 

………………………………….………

(Seria i nr dowodu tożsamości)

 

 

………………………………………..

(Nazwa firmy)

 

……………………………………….

(Adres siedziby firmy)

 

………………………………………

(NIP, REGON )

 

……………………………………….

(Telefon, fax)

 

OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

 

W związku z rozważaniem złożenia oferty za zakup wierzytelności wchodzących w skład masy upadłości Dariusza Woźniaka w Elblągu (postępowanie upadłościowe  prowadzone pod sygn. akt VGUp 20/15), proszę o przekazanie przez syndyka następujących informacji i dokumentów celem zapoznania się ze stanem prawnym i faktycznym oferowanych przez Syndyka wierzytelności:

1)       ………………………………………………………………………………………………

2)       ………………………………………………………………………………………………

3)       ………………………………………………………………………………………………

4)       ………………………………………………………………………………………………

5)      ………………………………………………………………………………………………

6)      ………………………………………………………………………………………………

7)      ………………………………………………………………………………………………

8)      ………………………………………………………………………………………………

Jednocześnie oświadczam, że:

1.        Przyjmuję do wiadomości, iż zobowiązany jestem do zachowania w tajemnicy wszelkich w/w dokumentów i informacji uzyskanych od syndyka, podrygoremodpowiedzialności odszkodowawczej i innej przewidzianej przepisami prawa.

2.         Otrzymane od syndyka w/w dokumenty i informacje jako stanowiące tajemnicę będą udostępniane jedynie pełnomocnikom, adwokatom, radcom prawnymjeżeli ich udział będzie niezbędny do podjęcia decyzji o złożeniu oferty za zakup wierzytelności, z zastrzeżeniem pełnej mojej odpowiedzialności za działania tych osób jak za działania własne.

3.         Otrzymane od syndyka w/w dokumenty i informacje jako stanowiące tajemnicę nie będą kopiowane, powielane, ani w jakikolwiek inny sposób rozpowszechniane.

4.         Zobowiązuję się do nie udostępniania osobom trzecim z wyjątkiem sytuacji wskazanej w pkt. 1 ani w jakikolwiek inny sposób rozpowszechniana w/w informacji i dokumentów uzyskanych od syndyka.

5.         Niezwłocznego zawiadomienia Syndyka w przypadku uzyskania wiadomości lub podejrzenia o naruszeniu zobowiązań wynikających z niniejszego oświadczenia lub gdy ujawnienie informacji chronionych jest wymagane prawem.

6.         Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu na potrzeby prowadzonego postępowania upadłościowego pod w/w sygnaturą.

 

 

                        ………............................................................    

(Podpis osoby składającej zobowiązanie)

 

 Dodaj komentarz


Dodaj

Komentarze

Michal, 01.09.2020, 12:33
Proszę o przesłanie spisu, co jest zawartością oferty na sklep@bezlicytacji.pl
Karolina, 12.03.2018, 09:25
Proszę o zestawienie ruchomości ELIZA GRZEGORCZYK na mail kgojlo@sps-fr.com Dziekuję
Jakub, 03.02.2018, 16:38
Proszę o zestawienie ruchomości Rokkol na mail jakub_cichowski@o2.pl Dziękuję.
JOanna, 30.05.2015, 16:08
joanna
MAREK, 20.05.2015, 21:53
ROKKOL
Tomasz, 13.01.2015, 10:10
Ogłoszenie o Przetargu

© 2013-2022 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl