Biuro Syndyka

Malbork, 28.03.2022r

Sygn. akt VGUp 12/17

 

Regulamin  

sprzedaży przysługującej masie wierzytelności spornej dochodzonej obecnie w postępowaniu przez Sądem Okręgowym w Łodzi sygn.. akt XGC 216/17 w kwocie 500 tys. zł wraz z ustawowymi odsetkami od 8.08.2014r do dnia zapłaty za  najwyżej oferowaną kwotę.

 

- sprzedaż spornej wierzytelności następuje w trybie określonym przepisami prawa upadłościowego oraz kodeksu cywilnego

 

- zainteresowani zakupem mogą uzyskać szczegółowe informacje w sprawie po uprzednim złożeniu oświadczenia o zachowaniu poufności, które można pobrać ze strony www.syndykmalbork.prv.pl  , za pośrednictwem poczty e-mailowej: biuro-syndyka@wp.pl jak i w biurze syndyka w godz. 9.00 do 12.00 pod numerem telefonu 55-272-19-56

 

- warunkiem uczestnictwa w przedmiocie  wyboru oferty na zakup wierzytelności jest złożenie w  terminie nie później niż do 18.04.2022r oferty kupna na adres : Biuro syndyka Alfonsa Chodzińskiego ul. Wojska Polskiego 14b , 82-200 Malbork ( liczy się data wpływu do biura ) za najwyżej oferowaną kwotę

 

- Otwarcie ofert nastąpi 19.04.2022r w biurze syndyka.

 

- Oferta - pod rygorem odrzucenia - powinna być sporządzona w języku pol­skim i winna zawierać:

a)      imię, nazwisko i adres w przypadku osób fizycznych składających ofertę oraz nazwę i siedzibę działalności gospodarczej, w przypadku jej prowadzenia, ewentualnie nazwę, adres siedziby  oraz formę prawną w przypadku, gdy oferta składana będzie przez inne niż osoby fizyczne

b)      aktualny odpis z KRS lub z innych właściwych rejestrów,

 

c)      wskazanie numerów NIP i REGON poprzez złożenie oświadczenia odpowiedniej treści w tym zakresie, lub PESEL przy osobach fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej                                                                                 

                                                                                                                                          

 

d)      oferowaną cenę nabycia brutto  wyrażoną odrębnie, kwotowo wierzytelności objętej ofertą, która to cena nie może być niższa niż cena wywoławcza określona w  Regulaminie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

                                                                                                                                               

- Oferta nie spełniająca powyższych warunków, o których w Regulaminie w tym w szczególności  nie zawierająca wszystkich dokumentów, zaświadczeń i oświadczeń może zostać odrzucona bez   wzywania do jej uzupełnienia.

 

-  Przez złożenie oferty uważa się że oferent zapoznał się z Regulaminem sprzedaży

 

Oferty sporządzone w języku polskim należy złożyć na adres biura syndyka Wojska Polskiego 14B, 82-200 Malbork z dopiskiem „oferta na zakup spornej wierzytelności Gaz&Oil” w terminie do 18 kwietnia 2022r- liczy się termin wpływu oferty do biura syndyka

 

Składając ofertę należy uiścić w terminie składania oferty wadium w wysokości 2.000,00zł na konto masy upadłości nr 43 9484 1206 2850 0852 9710 0001 prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Brodnicy

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

- Przystępując do wyboru ofert syndyk, w celu ustalenia, które oferty spełniają warunki Regulaminu lub podlegają odrzuceniu, wykonuje następujące czynności:

a)    stwierdza prawidłowość ogłoszenia o sprzedaży ,

b)   ustala liczbę złożonych ofert                     

c)     otwiera koperty z ofertami i sprawdza czy oferty:

-     odpowiadają warunkom Regulaminu, w tym szczególnie wymaganych oświadczeń

-     zostały złożone w wyznaczonym terminie; 

-     zostały podpisane przez osoby należycie do tego umocowane,

-     zawierają wszystkie dane niezbędne do identyfikacji oferenta;

-     są czytelne i nie budzą wątpliwości

- Po ustaleniu liczby ofert spełniających warunki Regulaminu syndyk dokonuje szczegółowej  analizy ofert i     wybiera  najkorzystniejszą z nich lub stwierdza, że nie dokonał wyboru żadnej ze złożonych ofert, bez podania przyczyny

- W przypadku, gdy złożone zostaną równorzędne oferty syndyk może dokonać swobodnego wyboru oferty   lub przeprowadzić dodatkową aukcję z udziałem oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty.

- Za oferty równorzędne uznaje się oferty, w których różnica w zaoferowanej cenie nie przekracza 10% ceny     wywoławczej.

- W trakcie aukcji oferenci zgłaszają ustnie kolejne postąpienia, nie niższe niż o 1.000,00zł

- Po ustaniu zgłaszania postąpień syndyk wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka aukcję.                                                                                                                                                                                                                                                                             

- W przypadku, gdyby żaden z oferentów nie zaoferował postąpienia tylko pozostał przy cenie wskazanej w    ofercie, syndyk dokona swobodnego wyboru oferty. Kryteria wyboru oferty syndyk ogłosi podczas   wyboru oferty.  

 

. Zastrzeżenia

1.       Zbywana wierzytelność jest wierzytelnością sporną. Syndyk nie gwarantuje, że wytoczony przez Syndyka pozew zostanie uwzględniony przez Sąd w jakiejkolwiek części. Zbycie przedmiotowej wierzytelności nastąpi wraz z zastrzeżeniem, że Syndyk nie ponosi odpowiedzialności za wady prawne zbywanej wierzytelności. W szczególności Syndyk nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne oddalenie powództwa o zapłatę zbywanej wierzytelności, ani za inne ewentualne przeszkody prawne w uzyskaniu zapłaty przez nabywcę.

2.       Zgodnie z art. 317 ust. 3 ustawy Prawo upadłościowe (mającego zgodnie z art. 334 ust. 5 odpowiednie zastosowanie do zbycia wierzytelności) – z chwilą zawiadomienia sądu, sądu polubownego lub organu prowadzącego postępowanie administracyjne o nabyciu przedsiębiorstwa upadłego, nabywca przedsiębiorstwa wstępuje z mocy prawa w miejsce upadłego lub syndyka do postępowań cywilnych, administracyjnych, sądowo-administracyjnych oraz przed sądami polubownymi, dotyczących przedsiębiorstwa lub jego składników, bez zezwolenia strony przeciwnej.

3.       Niezależnie od tego, czy Nabywca zawiadomi Sąd i wejdzie skutecznie w miejsce Syndyka do toczącego się postępowania o zapłatę zbywanej wierzytelności, to Nabywca odpowiedzialny będzie za ewentualne koszty postępowania sądowego i zwalnia Syndyka z obowiązku ich zapłaty. Tym samym, jeśli po nabyciu wierzytelności przez Nabywcę zostanie wydane orzeczenie na mocy którego Syndyk zostanie obciążony kosztami postępowania w sprawie o zapłatę zbywanej wierzytelności – Nabywca obowiązany będzie do zapłaty tych kosztów za Syndyka i zgodnie z art. 392 k.c. Nabywca ponowi względem Syndyka odpowiedzialnośćza to, że wierzyciel nie będzie od niego żądał spełnienia tego świadczenia.

4.       Do zbycia przedmiotowej wierzytelności nie jest konieczne uzyskanie zgody dłużnika. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 19 stycznia 2011 r., sygn. V CSK 204/10 - zastrzeżenie umowne zakazu zbycia wierzytelności pomiędzy upadłym, a jego dłużnikiem nie wyłącza, ani nie ogranicza procedury likwidacji masy upadłości uregulowanej przepisami ustawy prawo upadłościowe i naprawcze.

5.       Zbycie wierzytelności nastąpi poda warunkiem zatwierdzenia oferty i wyrażenia zgody na jej sprzedaż przez Sędziego Komisarza

6.       Wszelkie koszty związane z przeniesieniem wierzytelności pokrywa jej nabywca

7.       Syndyk zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, ewentualnie ich odrzucenia bez podania przyczyn.

 

                                                                                           Alfons Chodziński

 

-----------------------------------------------------------

 

Malbork, 09.03.2022r

Sygn. akt VGUp 60/21

                                            Regulamin

 

 -sprzedaży z wolnej ręki  na podstawie art. 206 ust.1 pkt. 3 w zw. z art. 213 ust. 1 i art. 491ust. 1 ustawy Prawo Upadłościowe należącego do upadłego udziału w wysokości 4 (jednej czwartej  w prawie własności nieruchomości w nieruchomości zlokalizowanej we wsi Byszwałd w gminie Lubawa składającej się z prawa własności do działki gruntu 121/1 o pow. 0,5000ha oraz budynku mieszkalnego o pow. użytkowej 75,7m2

za kwotę nie mniejszą niż : 3.900,00zł

 

- oferentami nie mogą być: dłużnik, syndyk, Sędzia Komisarz

 

- sprzedaż nieruchomości następuje w trybie określonym przepisami prawa upadłościowego oraz kodeksu cywilnego, kupujący nabywa ją bez jakichkolwiek obciążeń hipotecznych

 

- zainteresowani zakupem mogą zapoznać się z operatem szacunkowym, opisującym nieruchomość i  ustalającym jego wartość w biurze syndyka po uprzednim uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu
 (55) 272- 19-56 w godz. 900-1200 lub za pośrednictwem poczty e-mailowej:
biuro-syndyka@wp.pl

- warunkiem uczestnictwa w przedmiocie  wyboru oferty na zakup w/w nieruchomości i ruchomości jest wpłacenie wadium  w wysokości :500,00zł oraz złożenie w terminie nie później niż do 20.04.2022r do godz. 12-tej.   oferty kupna na adres : Biuro syndyka Alfonsa Chodzińskiego ul. Wojska Polskiego 14b , 82-200 Malbork ( liczy się data wpływu do biura ) za wymienioną ceną nie niższą niż 3.900,00zł

 Wadium płatne jest przelewem na rachunek bankowy Krzysztofa Modrzewskiego   w upadłości likwidacyjnej w Banku Santander SA na numer rachunku: 08 9484 1206 3850 0852 9581 0001

 

- Oferta - pod rygorem odrzucenia - powinna być sporządzona w języku pol­skim i winna zawierać:

a)      imię, nazwisko i adres w przypadku osób fizycznych składających ofertę oraz nazwę i siedzibę działalności gospodarczej, w przypadku jej prowadzenia, ewentualnie nazwę, adres siedziby  oraz formę prawną w przypadku, gdy oferta składana będzie przez inne niż osoby fizyczne

b)      aktualny odpis z KRS lub z innych właściwych rejestrów,

 

c)      wskazanie numerów NIP i REGON poprzez złożenie oświadczenia odpowiedniej treści w tym zakresie, lub PESEL przy osobach fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej                                                                                 

                                                                                                                                          

 

d)      oferowaną cenę nabycia brutto  wyrażoną odrębnie, kwotowo udziału w nieruchomości objętej ofertą, która to cena nie może być niższa niż cena wywoławcza określona w  Regulaminie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

e)      zobowiązanie oferenta jako przyszłego nabywcy do pokrycia wszystkich kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy oraz z przeniesieniem udziału w nieruchomości

 

       f)  oferta w przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim winna

            zawierać oświadczenie tej osoby co do obowiązującego ustroju majątkowego oraz

            oświadczenia określającego majątek (wspólny , osobisty ) do którego ma nastąpić

            nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej . 

 

g)      oświadczenie o zapoznaniu się oraz o przyjęciu warunków sprzedaży ujętych w regulaminie                                                                                                                                                                                 

 

           

h)      oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, której dotyczy oferta lub oferty oraz ich stanem technicznym oraz nie wnosi do nich zastrzeżeń i wyraża zgodę na wyłą­czenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na mocy art. 558 § l kodeksu cywilne­go,

 

 

i)       pisemne oświadczenie, iż finansującym zakup przedmiotu przetargu jest oferent lub bank albo inny podmiot,

 

j)       dowód wpłaty wadium w pełnej wysokości,

 

ł)   wskazanie banku i numeru rachunku bankowego, na który ma być zwrócone wadium

     w razie nie przyjęcia oferty

 

- Wszystkie dokumenty będące załącznikami do oferty winny zostać złożone w oryginale lub kopii    notarialnie poświad­czonej za zgodność z oryginałem pod rygorem odrzucenia oferty.     

 

                                                                                                                                              

- Oferta nie spełniająca powyższych warunków, o których w Regulaminie w tym w szczególności  nie

zawierająca wszystkich dokumentów, zaświadczeń i oświadczeń może zostać odrzucona bez   wzywania do

jej uzupełnienia.

-  Przez złożenie oferty uważa się że oferent zapoznał się z Regulaminem sprzedaży                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w Biurze syndyka w dniu 21.04.2022r o godzinie 9.00 ,    82-200 Malbork ul. Wojska Polskiego 14b                                                               

- Z czynności rozpoznania ofert zostanie sporządzony protokół.

 

- Przystępując do wyboru ofert syndyk, w celu ustalenia, które oferty spełniają warunki Regulaminu lub  

   podlegają odrzuceniu, wykonuje następujące czynności:

a)    stwierdza prawidłowość ogłoszenia o sprzedaży ,

b)   ustala liczbę złożonych ofert                      

c)     otwiera koperty z ofertami i sprawdza czy oferty:

-     odpowiadają warunkom Regulaminu, w tym w szczególności zawierają wszystkie niezbędne dokumenty, zaświadczenia i oświadczenia;

-     zostały złożone w wyznaczonym terminie; 

-     zostały podpisane przez osoby należycie do tego umocowane,

-     zawierają wszystkie dane niezbędne do identyfikacji oferenta;

-     są czytelne i nie budzą wątpliwości

- Po ustaleniu liczby ofert spełniających warunki Regulaminu syndyk dokonuje szczegółowej  analizy ofert i     wybiera  najkorzystniejszą z nich lub stwierdza, że nie dokonał wyboru żadnej ze złożonych ofert .

- W przypadku, gdy złożone zostaną równorzędne oferty syndyk może dokonać swobodnego wyboru oferty   lub przeprowadzić dodatkową aukcję z udziałem oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty.

- Za oferty równorzędne uznaje się oferty, w których różnica w zaoferowanej cenie nie przekracza 10% ceny     wywoławczej.

- W trakcie aukcji oferenci zgłaszają ustnie kolejne postąpienia, nie niższe niż o 2.000,00 zł.                                                                                                                                                

- Po ustaniu zgłaszania postąpień syndyk wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka aukcję.                                                                                                                                                                                                                                                                             

- W przypadku, gdyby żaden z oferentów nie zaoferował postąpienia tylko pozostał przy cenie wskazanej w    ofercie, syndyk dokona swobodnego wyboru oferty. Kryteria wyboru oferty syndyk ogłosi podczas   wyboru oferty.                                                                                                                                                                          

- sprzedaż i nabycie nieruchomości nastąpi w takim stanie, w jakim znajdować się będą w dniu sprzedaży

- w przypadku odstąpienia od sprzedaży przez syndyka wadium zostanie zwrócony oferentowi bez odsetek,

zaś w przypadku odstąpienia od sprzedaży przez oferenta wadium przepada na rzecz masy upadłości

- zawarcie umowy sprzedaży w postaci aktu notarialnego nastąpi w terminie i w siedzibie notariusza wskazanego przez syndyka,

- syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty bez podawania przyczyn ewentualnego ich odrzucenia

- przedmiot sprzedaży można oglądać po uzgodnieniu terminu z syndykiem.

 

 

Alfons Chodziński

     Syndyk

 

 

Adres do korespondencji:
Syndyk mas upadłości 

Al. Wojska Polskiego 14  , 82-200 Malbork

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Malbork, 07.04.2022r

Sygn. akt VGUp 20/15

                                            Regulamin

 

 - sprzedaży z wolnej ręki na podstawie art. 206 ust. 1 pkt 3 pakietów wierzytelności przysługujących masie upadłości za najwyżej oferowaną kwotę.

 

- sprzedaż wierzytelności następuje w trybie określonym przepisami prawa upadłościowego oraz kodeksu cywilnego

 

- zainteresowani zakupem mogą uzyskać szczegółowe informacje w sprawie po uprzednim złożeniu oświadczenia o zachowaniu poufności, które można pobrać ze strony www.syndykmalbork.prv.pl  , za pośrednictwem poczty e-mailowej: biuro-syndyka@wp.pl jak i w biurze syndyka w godz. 9.00 do 12.00 pod numerem telefonu 55-272-19-56

 

- warunkiem uczestnictwa w przedmiocie  wyboru oferty na zakup wierzytelności jest złożenie w  terminie nie później niż do 29.04.2022r oferty kupna na adres : Biuro syndyka Alfonsa Chodzińskiego ul. Wojska Polskiego 14b , 82-200 Malbork ( liczy się data wpływu do biura ) za najwyżej oferowaną kwotę oraz wpłatę wadium w kwocie 500,00zł na konto masy upadłości nr 34 9484 1206 3850 0852 9432 0001

 

 

- Otwarcie ofert nastąpi 29.04.2022r o godz. 12.00 w biurze syndyka.

 

- Oferta - pod rygorem odrzucenia - powinna być sporządzona w języku pol­skim i winna zawierać:

a)      imię, nazwisko i adres w przypadku osób fizycznych składających ofertę oraz nazwę i siedzibę działalności gospodarczej, w przypadku jej prowadzenia, ewentualnie nazwę, adres siedziby  oraz formę prawną w przypadku, gdy oferta składana będzie przez inne niż osoby fizyczne

b)      aktualny odpis z KRS lub z innych właściwych rejestrów,

 

c)      wskazanie numerów NIP i REGON poprzez złożenie oświadczenia odpowiedniej treści w tym zakresie, lub PESEL przy osobach fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej                                                                                 

                                                                                                                                          

 

d)      oferowaną cenę nabycia brutto  wyrażoną odrębnie, kwotowo nieruchomości objętej ofertą, która to cena nie może być niższa niż cena wywoławcza określona w  Regulaminie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

                                                                                                                                               

- Oferta nie spełniająca powyższych warunków, o których w Regulaminie w tym w szczególności  nie zawierająca wszystkich dokumentów, zaświadczeń i oświadczeń może zostać odrzucona bez   wzywania do jej uzupełnienia.

 

-  Przez złożenie oferty uważa się że oferent zapoznał się z Regulaminem sprzedaży                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

- Przystępując do wyboru ofert syndyk, w celu ustalenia, które oferty spełniają warunki Regulaminu lub podlegają odrzuceniu, wykonuje następujące czynności:

a)    stwierdza prawidłowość ogłoszenia o sprzedaży ,

b)   ustala liczbę złożonych ofert                     

c)     otwiera koperty z ofertami i sprawdza czy oferty:

-     odpowiadają warunkom Regulaminu, w tym szczególnie wymaganych oświadczeń

-     zostały złożone w wyznaczonym terminie; 

-     zostały podpisane przez osoby należycie do tego umocowane,

-     zawierają wszystkie dane niezbędne do identyfikacji oferenta;

-     są czytelne i nie budzą wątpliwości

- Po ustaleniu liczby ofert spełniających warunki Regulaminu syndyk dokonuje szczegółowej  analizy ofert i     wybiera  najkorzystniejszą z nich lub stwierdza, że nie dokonał wyboru żadnej ze złożonych ofert .

- W przypadku, gdy złożone zostaną równorzędne oferty syndyk może dokonać swobodnego wyboru oferty   lub przeprowadzić dodatkową aukcję z udziałem oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty.

- wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny zakupu, a w przypadku wycofania się oferenta wadium przepada na rzecz masy.                                                                                                                                                               

- syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty bez podawania przyczyn ewentualnego ich odrzucenia oraz informuję, ze sprzedaż wierzytelności zostanie dokonana po zaakceptowaniu oferty przez Radę Wierzycieli.

 

                                                                                           Alfons Chodziński

   

 Dodaj komentarz


Dodaj

Komentarze

Henryk, 17.09.2020, 19:37
Proszę o regulamin w sprawie Dariusza Wo

© 2013-2022 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl